سوابق اجرایی و انتشاراتی علی اکبر صبوری

******************************************

تاریخ استخدام به عنوان استادیار  گروه آموزشی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تهران: 20-08-1375
تاریخ ارتقا به مرتبه  دانشیاری  گروه آموزشی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تهران: 07-09-1379
تاریخ ارتقا به مرتبه استادی  گروه آموزشی بیوفیزیک دانشگاه تهران: 21-08-1383
تاریخ ارتقا به مرتبه  استاد ممتازی  دانشگاه تهران (چهارمین استاد ممتاز دانشگاه تهران): 16-10-1397

******************************************

سوابق اجرایی:

 • اولین مدیر گروه بیوفیزیک دانشگاه تهران، به مدت سه سال و نه ماه (از 18-02-1381 تا 24-11-1384)
 • رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، به مدت نزدیک به ده سال (از 24-11-1384 تا 10-08-1394)
 • عضو شورای انتشارات دانشگاه تهران، به مدت سیزده سال (از 14-08-1382 تا 01-08-1395)
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران، به مدت نزدیک به ده سال (از 24-11-1384 تا 10-08-1394)
 • عضو شورای سیاستگذاری دانشگاه از تاریخ 08-09-1394 تا 01-07-1400
 • عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران از تاریخ 01-07-1394 تا 01-07-1400
 • عضو شورای بین‌الملل دانشگاه تهران به مدت حدود ده سال از تاریخ 16-06-1388
 • مدیر گروه بیوفیزیک دانشگاه تهران، از تاریخ 19-02-1397 تاکنون
 • عضو حقیقی شورای عالی هیئت اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه تهران از تاریخ 13-04-1397 تا تاریخ 1-8-1401.
 • عضو حقیقی شورای عالی هیئت عالی جذب هیئت علمی پژوهشگاه استاندارد ایران از تاریخ 13-04-1397 تا 13-04-1401
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه تهران به طور پیوسته از مهرماه سال 1382 تاکنون
 • عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به طور پیوسته از  تاریخ 02-10-1396 تا 1402
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه صنعتی شریف به مدت دو سال (از تاریخ 11-2-1398 تا 11-2-1400)
 • عضو هیئت ممیزه پژوهشگاه دانشهای بنیادی به طور پیوسته از تاریخ 18-02-1398 تاکنون
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه خوارزمی به مدت دو سال (از تاریخ 1-8-1399 تا 1-8-1401)
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه فرهنگیان از تاریخ 1-7-1401 تا کنون
 • مسئول کمیسیون علوم پایه هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به طور پیوسته از  تاریخ 02-10-1396 تا 01-07-1400
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان به مدت دو سال (از تاریخ 12-11-1395 تا 12-11-1397) و مجدد به مدت دو سال (از تاریخ 4-7-1402 تا 4-7-1404)
 • عضو هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1397 (یک سال)
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه زابل به مدت شش سال پیوسته (از تاریخ 12-11-1395 تا تا 31-6-1401)
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور به مدت شش سال پیوسته (از تاریخ 26-03-1395 تا 01-10-1400)
 • عضو هیئت نظارت بر عملکرد هیئت ممیزه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور از تاریخ 20-08-1398
 • عضو شورای راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از سال 1397 تا کنون
 • عضو کمیته هدایت و نظارت بر طرح حوزه اقتصاد مقاومتی با عنوان “ارتقا و تبدیل پنج دانشگاه و پنج واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین‌المللی”، موسوم به طرح ملی پنج دویست از تاریخ 06-03-1396 تا 01-07-1400
 • عضو حقیقی هیئت امنای موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران از سال 7-8-1402 تا کنون
 • عضو کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه تهران از تاریخ 21-07-1398 تاکنون
 • عضو شورای اجرایی و نماینده ایران در فدراسیون بیوشیمیستها و زیست شناسان مولکولی آسیا و اقیانوسیه (FAOBMB) از سال 2001 میلادی
 • عضو شورا و نماینده ایران در اتحادیه بین المللی بیوشیمیستها و زیست شناسان مولکولی (IUBMB) از سال 2006 میلادی

سوابق انتشاراتی:

 • مدیر مسئول نشریه بین‌المللی انگلیسی زبان انجمن شیمی ایران  (J. Iran. Chem. Soc.) از بدو تأسیس، سال 1382 تاکنون (انتشارات اشپرینگر)
 • عضو هیئت تحریریه نشریه بین‌المللی انگلیسی زبان انجمن شیمی ایران  (Phys. Chem. Res.) از بدو تأسیس، سال 1391 تاکنون (انتشارات انجمن شیمی ایران)
 • عضو هیئت تحریریه نشریه بین‌المللی انگلیسی زبان دانشگاه تهران (Int. J. Environ. Res.) از بدو تأسیس، سال 1386 تاکنون (انتشارات اشپرینگر)
 • عضو هیئت تحریریه نشریه بین‌المللی انگلیسی زبان شیمی و مهندسی شیمی ایران (Iran. J. Chem. Chem. Eng.) از سال 1391 تاکنون  (انتشارات جهاد دانشگاهی ایران). اولین نشریه با نمایه بین‌امللی کشور
 • عضو هیئت تحریریه نشریه بین‌المللی انگلیسی دانشگاه تهران (Anal. Bioanal. Electrochem.) از سال 1388 تاکنون
 • عضو هیئت تحریریه نشریه بین‌المللی انگلیسی زبان دانشگاه آزاد اسلامی (Int. Nano lett.) از بدو تأسیس، سال 1389 تاکنون (انتشارات اشپرینگر)
 • عضو هیئت تحریریه نشریه بین‌المللی انگلیسی زبان انتشارات اشپرینگر (SN Appl. Sci) از بدو تأسیس، سال 1398 تاکنون
 • عضو هیئت تحریریه نشریات فارسی زبان شامل فصلنامه سیاست علمی – پژوهشی رهیافت (1390-1385) و عضو هیئت تحریریه نشاء علم از ابتدا (1388) تاکنون
 • عضو هیئت تحریریه نشریه فارسی زبان شیمی و مهندسی شیمی ایران  از سال 1391 تاکنون (انتشارات جهاد دانشگاهی ایران).